DIY: tufted headboard tutorial

IMG_7091Hello all! I’d like to share more about how I made the diamond tufted headboard for my bedroom. I showed you my restyled bedroom last week in which the headboard played the lead.

This was the very first time I made something big by myself and it turned out exactly as I hoped! So yes, I am a bit proud of myself. It is seriously not a hard DIY project to do, even though it is a lot of work.

So let’s start this project. These are all the supplies you need:

 • MDF, 1 cm thick (ask the hardware store to saw the right size)
 • foam, 7 cm thick (same size as the MDF)
 • 200 grams fiber fill
 • spray adhesive
 • fabric
 • waxed thread
 • upholstery button kit and enough buttons (23mm)
 • big needle (I used a 28 cm long mattress needle)
 • heavy duty staple gun and staples (I needed about 1200 staples)
 • hammer
 • support or something stable on which to rest the headboard
 • metal broomstick or something else to make holes in the foam
 • pencil
 • permanent marker
 • scissors

Got everything? Let’s do this.

Hi iedereen! Graag wil ik met jullie delen hoe ik het gecapitonneerde hoofdbord voor mijn slaapkamer heb gemaakt. Afgelopen week liet ik jullie mijn gerestylede slaapkamer zien, waar het hoofdbord de hoofdrol in speelde.

Dit was de eerste keer dat ik zelf zoiets groots maakte en het is precies zo geworden als ik hoopte! Dus ja, ik ben best een beetje trots. Het is geen al te moeilijk DIY project, maar het kost wel veel tijd.

Ok, laten we beginnen met het project. Dit zijn de spullen die je nodig hebt:

 • MDF, 1 cm dik (vraag de bouwmarkt om de juiste maat te zagen)
 • schuim, 7 cm dik (dezelfde maat als het MDF)
 • 200 grams fiberfill
 • lijmspray
 • stof
 • gewaxt katoendraad
 • knopen bekledingssetje en genoeg knopen(23mm)
 • grote naald (ik gebruikte een 28 cm lange matrasnaald)
 • goede nietmachine en nietjes ( ik had er ongeveer 1200 nodig)
 • hamer
 • schragen of iets anders wat stabiel is on het hoofdbord op te laten rusten
 • de achterkant van een metalen bezemsteel of iets anders om gaten mee te maken in het schuim
 • potlood
 • permanente marker
 • schaar

Heb je alles? Laten we beginnen.

DSC_0532Decide how you want your headboard to look. I made a scaled sketch of the headboard. I chose 160 x 90 cm, 180 is the width of my bed.

Bepaal eerst hoe je wilt dat het hoofdbord eruit komt te zien. Ik maakte een schets op schaal van het hoofdbord. Ik koos voor 160 x 90 cm, 180 is de breedte van mijn bed.

buttonsI started with covering the buttons with the upholstery kit. It took me a few hours and painful hands to make the buttons. I used the handle of some pliers to have more pressure while pushing the back of the button in.

Ik begon met het bekleden van de knopen met het knopen bekledingssetje. Het kostte me een aantal uur en pijnlijke handen om de knopen te maken. Met behulp van de achterkant van een tang kon ik meer druk zetten om de achterkant van de knoop in te drukken.

drillingDecide on the number and location of all holes for the buttons. Measure, mark with a pencil and then drill baby, drill. I used a 10 mm drill.

Bepaal het aantal en de plekken van de gaten voor de knopen. Meet op, markeer met een potlood en boren baby, boren. Ik gebruikte een 10 mm boor.

DSC_0545Place the foam on a clean floor and place the MDF on top. Now us a permanent marker to put dots through the holes of the MDF on the foam. Now you know exactly where to make holes in the foam. Remove the MDF from the foam.

Leg het schuim op een schone vloer en leg het MDF erop. Gebruik nu een permanente marker om punten te zetten door de gaten van het MDF en op het schuim. Nu weet je precies waar je de gaten in het schuim moet maken. Verwijder nu het MDF van het schuim.

DSC_0546I wanted a deep tuft, so I used the back of a metal broomstick to remove the foam on the marked places. The diameter of the broomstick was almost the same as my buttons.

Put the MDF on the support. Spray the MDF with adhesive and lay the foam on top. Make sure the holes of the MDF and foam match. It helps if you first put the foam on the MDF. Lift one side of the foam and spray the MDF with adhesive. Now push the foam firmly. Do the same at the other side.

Ik wilde dat de knopen diep zouden liggen, dus gebruikte ik de achterkant van een metalen bezemsteel om het schuim weg te halen van de gemarkeerde plekken. De diameter van de bezemsteel was bijna hetzelfde als mijn knopen.

Leg het MDF  op de schragen. Spray het MDF in met de lijmspray en bedek het vervolgens met het schuim. Let er goed op dat de gaten van het MDF en het schuim matchen. Het helpt om het schuim eerst op het MDF te leggen. Til één kant van het schuim op en spray de lijm op het MDF. Nu druk je het schuim aan. Doe hetzelfde met de andere kant. 

DSC_0552

DSC_0559Put the fiber fill on top of the foam. I used a piece that was much bigger than the size of the headboard. Just pace it on top and do not use the adhesive. Now take your needle and push it through the hole in the MDF and foam through the fiber fill. Now cut a hole in the batting where the needle comes through.

Now place the fabric on the batting and make sure you have the same overlay on the short and long edges. I used a piece of 260 x150 cm, and it was just enough. If it had been 260 x 145, I would have had a big problem, so make sure that you have plenty of fabric if you want to make deep tufts.

Leg het fiberfill op het schuim. Ik gebruikte een stuk dat flink wat groter was dan de afmetingen van het hoofdbord. Leg het gewoon bovenop en gebruik geen lijmspray. Nu pak je de naald en deze duw je van onderaf door het gat in het MDF en het schuim door de fiberfill. Knip nu een gat in de fiberfill waar de naald er doorheen komt.

Nu leg je de stof op het fiberfill en zorg je ervoor dat je dezelfde hoeveelheid overlap hebt aan de korte en lange kanten. I gebruikte een stuk van 260 x 150 cm en dit was maar net genoeg. Als het 260 x 145 cm was geweest, had ik een groot probleem, dus zorg ervoor dat je meer dan genoeg stof hebt als je de knopen diep in het hoofdbord wilt hebben.

DSC_0560

DSC_0565I used waxed thread and cut pieces of 60 cm long. Make sure when you buy the thread that you take a few meters extra in case you need to do some tufts over because they are not deep enough. Push the end of the wire through the eye of the button. Now push both ends of the thread through the eye of the needle.

Ik gebruikte gewaxt katoendraad en knipte stukken van 60 cm lang. Zorg ervoor dat als je draad koopt, dat een paar meter extra neemt voor het ,bhjn je een aantal knopen opnieuw moet doen omdat ze niet diep genoeg zitten. Duw het eind van de draad door het oog van de knoop. Duw nu beide uiteinden van de draad door het oog van de naald.

DSC_0562

DSC_0563

DSC_0574At this point it is a good idea to ask a friend or family member to help you.

Start in the middle of the headboard. Search for the hole and push down the fabric in the hole. Now push the upholstery needle through the fabric from the front of the headboard, through the hole in the fiber fill, foam and MDF. Remove the needle. Now you push the button firm in the hole until it touches the MDF. On the same time the other person pulls the thread INCREDIBLY TIGHT on the back of the MDF. He or she staples the thread in a zigzag pattern to help the tuft stay in place. Use the hammer to secure the staples and make some knots in the thread for extra security.

Op dit punt is het een goed idee om een vriend of familielid om hulp te vragen.

Begin in het midden van het hoofdbord. Zoek het gat en duw de stof in het gat. Nu duw je de naald door de stof vanaf de voorkant van het hoofdbord, door het gat in het fiberfill, schuim en MDF. Verwijder de naald. Nu duw je de knoop stevig in het gat tot de knoop het MDF raakt. Op hetzelfde moment trekt de andere persoon HEEL STEVIG aan het draad aan de achterkant van het MDF. Hij of zij niet de draad in een zigzagparoon om ervoor te zorgen dat de knoop op zijn plaats blijft zitten. Gebruik de hamer om de nietjes stevig in het MDF te slaan en maak een aantal knopen in het draad voor extra stevigheid.

DSC_0567

DSC_0569

Work your way through from the middle button, repeat until all buttons are attached. Because of the deep tufts, you need to help the folds in the fabric so it looks neat. I folded the fabric downwards, from every button.

Werk vanuit de middelste knop naar buiten en herhaal dit totdat alle knopen bevestigd zijn. Doordat de knopen diep liggen, moet je de vouwen helpen zodat de stof er netjes uitziet. Ik heb alle stof naar beneden gevouwen, vanaf elke knoop.

IMG_7039

IMG_7041

Now all buttons are attached you need to finish the sides. Turn around the headboard so you have the MDF in the front. Start in the middle of one of the sides. Pull the fiber fill tight around the edge onto the back of the headboard and staple it to the MDF. If you almost reached the corner, staple the next side. Now make a neat fold on the corner like shown on the picture. If you stapled all sides cut of the excess fiber fill. Now use the hammer to secure the staples.

Nu alle knopen bevestigd zijn, kan je de zijkanten afwerken. Draai het hoofdbord om zodat je het MDF aan de voorkant hebt. Begin in het midden van één van de zijkanten. Trek het fiberfill stevig om de rand heen naar de achterkant van het hoofdbord en niet het vast aan het MDF. Als je bijna een hoek bereikt, niet dan de volgende kant. Nu maak je nette vouwen op de hoeken zoals in bovenstaande foto. Als je alle kanten hebt geniet, knip je het overtollige fiberfill af. Gebruik nu de hamer om de nietjes vast te zetten.

IMG_7043

IMG_7044

IMG_7046

IMG_7048

IMG_7061Turn around the headboard again. Now we need to help the fabric again with neat folds from the button in a straight line to the edge. Pull all the extra fabric in the fold. Start on one of the long edges, pulling, stapling, and hammering. Again, make sure all the folds turn the same way. Leave the corners for last. Now use the same method as used for the fiber fill to make clean corners. Cut of all the excess fabric.

YOUR HEADBORD IS FINISHED!!!

Draai het hoofdbord weer om. Nu moet je stof weer helpen om nette vouwen te krijgen vanaf de knoop in een rechte lijn naar de rand. Trek alle overtollige stof in de vouw. Begin aan één van de lange kanten met trekken, nieten en hameren. Zorg er weer voor dat alle vouwen dezelfde kant op gaan. Bewaar de hoeken voor het laatst. Nu gebruik je dezelfde methode die voor het fiberfill hebben gebruikt om nette hoeken te maken. Knip de overtollige stof af.

JE HOOFDBORD IS KLAAR!!!

DSC_0579Time to hang up your headboard to the wall. For this, I asked my dad to help me. Decide where you want to hang your headboard to the wall. Attach the hanging system hooks to the back of your headboard and mark the places on the wall where you need to drill and putt screws in. Now you can hang your headboard to the wall.

Tijd om je hoofdbord aan de muur te hangen. Hiervoor heb ik mijn vader gevraagd om te helpen. Bepaal waar je je hoofdbord aan de muur wilt hangen. Bevestig de ophangsysteemhaken aan de achterkant van je hoofdbord en markeer de plaatsen op de muur waar je moet boren en schroeven in moet plaatsen. Nu kan je je hoofdbord aan de muur hangen.

DSC_0584Here’s the break down on cost:

 • MDF:  14.20
 • foam:  25.45
 • fiber fill: 5.90
 • spray adhesive: 7.95
 • fabric: 34.40
 • waxed thread 35 m: 7.00
 • upholstery button kit and 52+3 extra buttons: 31.40
 • big needle: 8.20
 • hanging system: 2.50

Total costs: 137.50 EUR

Dit is overzicht van de kosten:

 • MDF:  14,20
 • schuim:  25,45
 • fiberfill: 5,90
 • lijmspray: 7,95
 • stof: 34,40
 • gewaxt katoendraad 35 m: 7,00
 • knopen bekledingssetje en 52+3 extra knopen: 31,40 
 • grote naald: 8,20
 • ophangsysteem: 2,50

Totale kosten: 137,50 EURO

I hope you enjoyed this tutorial and you are going to make your own tufted headboard now!

Xo Amy

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail
Volg:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.